Mikołaj Pawlak

Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji

Bibliography: Sociological vacuum

List of publications refering to Stefan Nowak’s thesis on sociological vacuum:

Adamczyk, Monika Dorota. 2016. Wizja starości w opiniach Polaków. Studium socjologiczne. „Roczniki Nauk Społecznych”, 8 (44): 243-267.

Amsterdamska, Olga. 1987. Intellectuals in Social Movements: The Experts of “Solidarity”. In: S. Blume, J. Bunders, L. Leydesdorff, R. Whitley (eds.). The Social Direction of the Public Sciences. Dordrecht: Springer, pp. 213-245.

Andorka, Rudolf. 1995. Hungarian society: heritage of the past, problems of the transition and possible future development up to 2005. „Társadalom és gazdaság Közép- és Kelet-Európában / Society and Economy in Central and Eastern Europe”, 17 (1): 7-74.

Andorka, Rudolf. 1995. Changes in Hungarian Society Since the Second World War. „Macalester International”, 2: 114-133.

Bakuniak, Grzegorz, Krzysztof Nowak. 1984. Procesy kształtowania się świadomości zbiorowej w latach 1976-1980. In: S. Nowak (ed.). Społeczeństwo polskie czasu kryzysu: Przeobrażenia świadomości i warianty zachowań. Warszawa: Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, pp. 209-244.

Barczykowska, Agnieszka. 2011. Kapitał społeczny a zjawiska patologii społecznej w wielkim mieście. Kraków: Impuls.

Barlinska, Izabela. 2008. Fluctuaciones de la confianza en tiempos de globalización y de transiciones socio-políticas. „Mediterráneo económico”, 14: 123-142.

Bartkowski, Jerzy. 2003. Social Capital in Poland. In: G. Badescu, E. M. Uslaner (eds.). Social Capital and the Transition to Democracy. London: Routledge, pp. 184-199.

Bieliński, Jacek. 2013. Między anomią a fatalizmem: Regulacja społeczna w Polsce w okresie zmiany systemowej. Kraków: NOMOS.

Bierówka, Joanna. 2009. Zasada wzajemności w społeczeństwie informacyjnym. Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne – Oficyna Wydawnicza AFM.

Bodine, Edward F. 2005. Radical Decentralization and the Role of Community in Polish Educational Reform. „European Education”, 37 (1): 83–102.

Bodine, Edward F. 2006. Institutional change in postsocialist education: The case of Poland. In: D. P. Baker, A. W. Wiseman (eds.). The Impact of Comparative Education Research on Institutional Theory. Oxford: Elsevier, pp. 209-238.

Bokszański, Zbigniew. 1999. Tożsamość narodowa w perspektywie transformacji systemowej. In: P. Sztompka (ed.). Imponderabilia wielkiej zmiany: Mentalność, wartości i więzi społeczne czasów transformacji. Warszawa, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, pp. 291-307.

Borkowski, Tadeusz. 1996. Jednostka i społeczeństwo. Ich wzajemne relacje w myśli społecznej Jana Pawła II. In: A. Pelczar, W. Stróżewski (eds.). Servo veritatis II : Spotkania naukowe poświęcone myśli Jana Pawła II. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, Universitas, pp. 137-157.

Borkowski, Tadeusz. 1997. Przemiany w etyce biznesu w Polsce przed i po 1989 roku. In: J. Dietl, W. Gasparski (eds.). Etyka biznesu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, pp. 124-139.

Bruns, Bettina. 2010. Grenze als Ressource. Bielefeld: Springer Fachmedien.

Brzostek, Błażej. 2016. Życie społeczne uniwersytetu 1945-1989. In: P. M. Majewski (ed.). Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego po 1945. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, pp.15-YY.

Bucholc, Marta. 2016. Sociology in Poland: To Be Continued?. London: Palgrave Macmillan.

Bukowski, Andrzej. 2008. Zaufanie – brakująca funkcja reprodukcji systemowej. Bariery w dystrybucji środków unijnych w świetle teorii systemu autopojetycznego Niklasa Luhmanna. „Zarządzanie publiczne”, 2 (4): 67-95.

Bukowski, Andrzej, Kaja Gadowska, Paulina Polak. 2008. Bariery w dystrybucji środków unijnych a mechanizmy systemowe w (schyłkowym) państwie bezpieczeństwa socjalnego. Przypadek Polski. „Studia Socjologiczne”, 1 (188): 5-44.

Chimiak, Galia. 2003. Bulgarian and Polish women in the public sphere. „International Feminist Journal of Politics”, 5 (1): 3-27.

Chimiak, Galia. 2006. How Individuals Make Solidarity Work. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Chumiński, Jędrzej. 2005. Działania zbiorowe w perspektywie przedtransformacyjnej. „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”, 1090: 64-95.

Chumiński, Jędrzej. 2011. The Importance of Historical Research in the Institutional Analysis of the Polish Transformation after 1989 (Based on social capital). „Ekonomia”, 3 (15): 123-142.

Cirtautas, Arista Maria, 1997. The Polish solidarity movement: revolution, democracy and natural rights. London: Routledge.

Czapiński, Janusz. 2006. Polska – państwo bez społeczeństwa. „Nauka”, 1: 7-26.

Czarniawska, Barbara. 2000. A City Reframed: Managing Warsaw in the 1990s. Amsterdam: Harwood academic publishers.

Cześnik, Mikołaj. 2008. Próżnia socjologiczna a demokracja.”Kultura i Społeczeństwo”, 4: 19-50.

Cześnik, Mikołaj. 2008. Próżnia socjologiczna a demokracja – analizy empiryczne. „Studia socjologiczne”, 2 (189): 5-28.

Cześnik, Mikołaj, Mirosława Grabowska. 2017. Popękane polskie społeczeństwo jako pole badawcze – dane, fakty, mity. „Przegląd Socjologiczny”, 66 (3): 9-43.

Dąbrowska, Ewa. 2012. Dwa modele rozumienia pojęcia tolerancji we współczesnym społeczeństwie polskim w aspekcie przemian o charakterze systemowym. „Pogranicze. Studia Społeczne”, 20: 175-196.

Domecka, Markieta. 2017. Agency, reflexivity and structure: biographical patterns of coping and non-coping of young Italians. In: A. Span0 (ed.). I giovani del Sud di fronte alla crisi: Strategie di sopravvivenza e capacita di innovazione. Milano: FrancoAngeli, pp. 221-244.

Duszczyk, Maciej, Agnieszka Fihel, Marta Kiełkowska, Anna Kordasiewicz, Agnieszka Radziwinowiczówna. 2014. Analiza kontekstualna i przyczynowa zmian rodziny i dzietności. „Studia i materiały MIG/AGEING”, 2: 1-68.

Działek, Jarosław. 2009. Social capital and economic growth in Polish regions. Working paper presented at the conference „Civil society, social capital and economic development”, Stockholm, 3-4 September 2009.

Działek, Jarosław. 2011. Kapitał społeczny jako czynnik rozwoju gospodarczego w skali regionalnej i lokalnej w Polsce. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Działek, Jarosław. 2011. Kapitał społeczny – ujęcia teoretyczne i praktyka badawcza. „Studia regionalne i lokalne”, 3 (45): 100-118.

Działek, Jarosław. 2014. Is social capital useful for explaining economic development in Polish regions?. „Geografiska Annaler; Series B, Human Geography”, 96 (2): 177-193.

Działek, Jarosław, Wojciech Biernacki, Anita Bokwa. 2013. Impact of Social Capital on Local Communities’ Response to Floods in Southern Poland. „Community, Environment and Disaster Risk Management”, 14: 185-205.

Działek, Jarosław, Monika Murzyn-Kupisz. 2014. Rola instytucji kultury w budowaniu i wzmacnianiu kapitału społecznego jako czynnika rozwoju społeczno-gospodarczego. In: A. Klasik (ed.). Sektor kreatywny jako katalizator przemian strukturalnych w regionie. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, pp. 191-217.

Dziedziczak-Foltyn, Agnieszka, Kazimierz Musial. 2015. Dyskursy modernizacyjne i wielkie narracje rozwoju. Polska a kraje nordyckie. „Przeglad Socjologiczny” 64 (2): 9-43.

Dzwończyk, Joanna. 2003. The Barriers for the Development of Civic Society in Poland after 1989. „Polish Political Science”, 32: 117-125.

Dzwończyk, Joanna. 2005. Czynniki ograniczające rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 roku. „Zeszyty Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Krakowie:, 692: 63-76.

Dzwończyk, Joanna. 2006. Postawy populistyczne w społeczeństwie polskim. „Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie”, 706: 27-42.

Dzwończyk, Joanna. 2008. Stan trzeciego sektora w Polsce. „Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie”, (779): 83-101.

Dzwończyk, Joanna. 2009. Polityczne aspekty rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 roku. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.

Dzwończyk, Joanna. 2010. Lokalny wymiar społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. „Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie”, 824: 55-68.

Federowicz, Michał. 1992. Trwanie i transformacja: Ład gospodarczy w Polsce. Warszawa: IFiS PAN.

Figa, Józef. 1982. Societal Sources of Polish Renewal. „Economic and Industrial Democracy”, 3 (2): 117-139.

Flam, Helena. 1996. Anxiety and the successful oppositional construction of societal reality: the case of KOR. „Mobilization: An International Journal”, 1 (1): 103-121.

Frąckiewicz, Karolina. 2012. Wypełnianie przestrzeni identyfikacyjnej – zróżnicowane społeczności Bielska Podlaskiego i Białegostoku. „Pogranicze. Studia Społeczne”, 19: 141-153.

Frąckiewicz, Karolina. 2013. Zróżnicowanie kulturowe regionu w świadomości mieszkańców wybranych miast województwa podlaskiego. „Konteksty społeczne”, 1 (2): 30-36.

Frąckowiak-Sochańska, Monika. 2011. Postawy polskich kobiet wobec feminizmu: O samoograniczającej się świadomości feministycznej kobiet. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, 39: 149-170.

Frentzel-Zagórska, Janina. 1985. The dominant political culture in Poland. „Politics”, 20 (1): 82-98.

Frentzel-Zagórska, Janina. 1990. Civil Society in Poland and Hungary. „Soviet Studies”, 42 (4): 759-777.

Gaber, Rusanna. 2007. Politische Gemeinschaft in Deutschland und Polen: zum Einfluss der Geschichte auf die politische Kultur. Wiesbaden: VS Verlag fur Sozialwissenschaften.

Gadomska, Magdalena. 1984. Przemiany w percepcji podziałów społecznych. In: S. Nowak (ed.). Społeczeństwo polskie czasu kryzysu: Przeobrażenia świadomości i warianty zachowań. Warszawa: Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, pp. 117-163.

Gadowska, Kaja, Marek Rymsza. 2017. Od socjologii transformacji do socjologii sfery publicznej: Nowe możliwości syntezy wiedzy o zmianie systemowej. „Studia Socjologiczne” 4(227): 19–47.

Galent, Marcin. 2008. Trust in the Everyday Life of Guests and Hosts: Employers and Employees in Belgium. „European Review”, 16 (4): 573-583.

Gardawski, Juliusz. 2002. Społeczeństwo polskie wobec groźby stagnacji i izolacji. W: G. Kołodko (ed.). Rozwój polskiej gospodarski. Perspektywy i uwarunkowania. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, pp. 105-127.

Gardawski, Juliusz. 2012. Wyalienowana klasa. Sektor małej i średniej przedsiębiorczości w III Rzeczypospolitej. In: Ł. Danel, J. Kornaś (eds.). Dylematy polskiej demokracji. Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, pp. 123-158.

Gendzwill, Adam, Pawel Swianiewicz. 2016. Does Local Democracy Perform Better in Smaller Jurisdictions? Survey Evidence from Poland. „Lex Localis”, 14 (4): 759-782.

Gendźwiłł, Adam, Tomasz Żółtak. 2014. Why Do Non-partisans Challenge Parties in Local Politics? The (Extreme) Case of Poland. „Europe-Asia Studies”, 66 (7): 1122-1145.

Gęsicki, Janusz. 1994. Typy ładu społecznego i odpowiadające im pedagogie oraz typy polityki edukacyjnej. „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Socjologia wychowania”, 285 (12): 35-47.

Giza, Anna. 1984. Świadomość społeczna epoki kryzysu w świetle badań pamiętnikarskich. In: S. Nowak (ed.). Społeczeństwo polskie czasu kryzysu: Przeobrażenia świadomości i warianty zachowań. Warszawa: Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, pp. 293-336.

Giza-Poleszczuk, Anna. 2004. Brzydkie kaczątko Europy, czyli Polska po czternastu latach transformacji. In: M. Marody (ed.). Zmiana czy stagnacja? Społeczeństwo polskie po czternastu latach transformacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, s. 247-270.

Gorlach, Krzysztof. 1990. Socjologia polska wobec kwestii chłopskiej. Kraków: “Universitas”.

Górniak, Jarosław. 2005. Tożsamość narodowa a tożsamość europejska. Wyniki badań sondażowych. In: K. Romaniszyn (ed.). Portrety i autoportret: Polacy o sobie, innych narodach, Europie i Unii Europejskiej. Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos”, pp. 105-142.

Górniak, Katarzyna. 2014. Społeczeństwo obywatelskie w Polsce: Spojrzenie postkolonialne. „Trzeci sektor”, 1 (32): 17-29.

Grabowska, Mirosława, Stanisław Mocek, Edmund Wnuk-Lipiński. 2001. Wybrane instytucje obywatelskie i polityczne. In: E. Wnuk-Lipiński, M. Ziółkowski (eds.). Pierwsza dekada niepodległości. Próba socjologicznej syntezy. Warszawa: ISP PAN, pp. 141-168.

Grabowska, Mirosława, Antoni Sułek. 1992. Stefan Nowak jako badacz społeczeństwa polskiego. In: A. Sułek (ed.). Dziedzictwo Stefana Nowaka. Warszawa: Uniwersytet Warszawski Instytut Socjologii, Polskie Towarzystwo Socjologiczne, pp. 14-29.

Grabowska, Mirosława, Tadeusz Szawiel. 2001. Budowanie demokracji: Podziały społeczne, partie polityczne i społeczeństwo obywatelskie w postkomunistycznej Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Grabowska, Mirosława. 2004. Podział postkomunistyczny: społeczne podstawy polityki w Polsce po 1989 roku. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Graniszewski, Leszek. 2017. Governance w Polsce – udział organizacji pozarządowych we współrządzeniu publicznym. „Roczniki Administracji Publicznej” 3: 166–181.

Herbst, Krzysztof. 1990. Społeczne uwarunkowania planowania przestrzennego. „Biuletyn – Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju”, 147.

Jacobsson, Kerstin, Elżbieta Korolczuk. 2017. Introduction: Rethinking Polish Civil Society. In: K. Jacobsson, E. Korolczuk (eds.). Civil Society Revisited: Lessons from Poland. New York, Oxford: Berghahn, pp. 1-35.

Jakubowska, Agata. 2016. Nie siostrzaństwo a przyjaźń. Odbicia Izabelli Gustowskiej i Krystyny Piotrowskiej. „Sztuka i Dokumentacja”, 15: 71-78.

Janicka, Elżbieta. 2006. Sztuka czy naród? Monografia pisarska Andrzeja Trzebińskiego. Kraków: „Universitas”.

Jerschina, Jan. 1991. Polish parents in the 1980s and 1990s. In: U. Björnberg (ed.). European Parents in the 1990s: Contradictions and Comparisons. New Brunswick: Transaction Publishers, pp. 285-306.

Jędrzejewska, Sidonia, Marek Ziółkowski. 2009. Poland’s joining the European Union: the historical process in the public discourse. In: E. Skotnicka-Illasiewicz (ed.). 5 Years of Poland’s Membership of the European Union in the Social Context. Warsaw: The Office of the Committee for European Integration, pp. 19-40.

Kamiński, Antoni Z. 1988. The Privatization of the State: Trends in the Evolution of (Real) Socialist Political Systems. „Asian Journal of Public Administration”, 10 (1): 27-47.

Kamiński, Antoni Z. 1992. An institutional theory of communist regimes: design, function, and breakdown. San Francisco: ICS Press.

Kapralski, Sławomir. 2011. The Problem of ‚Struggles for Recognition’ in Polish Sociology. „Polish Sociological Review”, 3 (175): 351-371.

Kennedy, Michael D. 1991. Professionals, power and Solidarity in Poland: a critical sociology of Soviet-type society. Cambridge: Cambridge University Press.

Klepajczuk, Bolesław. 1995. Etos pracy w przededniu transformacji systemu społecznego. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.

Kochanowicz, Jacek. 2004. Trust, confidence, and social capital in Poland: A historical perspective. In: I. Markova (ed.). Trust and Democratic Transition in Post-Communist Europe. Oxford: Oxford University Press, pp. 63-83.

Kolvereid, Lars, Krzysztof Obłój. 1994. Entrepreneurship in Emerging Versus Mature Economies: An Exploratory Survey. „International Small Business Journal”, 12 (4): 14-27.

Kossakowski, Radosław. 2016. An Unprecedented Civilizing Process? Social Evaluation of the ‘Supporters United’ Programme in Poland. Nyon: UEFA.

Kotus, Jacek. 2013. Position of the Polish city on the ladder of public participation: Are we going the right way? The case of Poznan. „Cities”, 35: 226-236.

Kozioł, Ryszard. 2004. Debata samorządowa w czasach pierwszej Solidarności. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Koźmiński, Andrzej K., Krzysztof Obłój. 1989. Zarys teorii równowagi organizacyjnej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.

Krokowska, Jolanta. 1992. Samobójstwo a wartości. „Studia Socjologiczne”, 1-2 (124-125): 157-171.

Krzemiński, Ireneusz. 1992. Latentne wzory kultury a dynamika postaw społeczeństwa polskiego. In: A. Sułek (ed.). Dziedzictwo Stefana Nowaka. Warszawa: Uniwersytet Warszawski Instytut Socjologii, Polskie Towarzystwo Socjologiczne, pp. 105-123.

Krzemiński, Ireneusz. 2013. Świat zakorzeniony. In: I. Krzemiński, Solidarność. Niespełniony projekt polskiej demokracji. Gdańsk: Europejskie Centrum Solidarności, pp. 209-241.

Kubiak, Anna, Anita Miszalska. 2004. Czy nowa próżnia społeczna, czyli o stanie więzi społecznej w III RP. „Kultura i Społeczeństwo”, 48 (2): 19–43.

Kubiak, Hieronim. 1999. Parties, Party Systems, and Cleavages in Poland: 1918-1989. In: K. Lawson, A. Rommele, G. Karasimeonov (eds.). Cleavages, Parties, and Voters: Studies from Bulgaria, the Czech Republic, Hungary, Poland, and Romania. Westport: Praeger Publishers, pp. 77-92.

Kubicki, Paweł, Jacek Gądecki. 2014. Polityki miejskie. „Politeja”, 27 (1): 135­-156.

Kuczyński, Waldemar. 1996. Agonia systemu: Szkice z niedawnej przeszłości. Warszawa: Presspublica.

Kurczewski, Jacek. 1996. The Family as an Institution of Polish Civil Society: Church, Parties and a Constitution in
the Making.
„Polish Sociological Review”, 4 (116): 323-336.

Kwiatkowska, Agnieszka. 2014. The Greens in Poland: reshaping identity. Manuscript submitted to „Environmental Politics”.

Kwiatkowski, Krzysztof. 2010. Przestrzeń publiczna i jej uzurpatorskie zawłaszczanie. „Czasopismo techniczne. Architektura”, 107 (5): 277-284.

Lasinska, Katarzyna. 2013. Social Capital in Eastern Europe: Poland an Exeption?. Wiesbaden: Sprienger VS.

Latoszek, Marek. 1995. Robotnicy w 15 lat po Sierpniu: Odkrywanie nieznanego – zderzenie z kapitalizmem. In: L. Mażewski, W. Turek (eds.). „Solidarność” a wychodzenie Polski z komunizmu: Studia i artykuły z okazji XV rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”. Gdańsk: Instytut Konserwatywny im. E. Burke’a, pp. 123-142.

Latoszek, Marek. 2006. „Solidarity” – A Contribution to Social Movement Theory. „Polish Sociological Review”, 1 (153): 39-53.

Lepianka, Dorota. 2000. The Polish People and the Poor-The Society’s Perception of and Attitudes Towards the Impoverished. „Polish Sociological Review”, 129 (1): 17-34.

Lewis, Paul. 1994. The Political Culture of Post-Communism. In: A. Jawłowska, M. Kempny (eds.). Cultural Dilemmas of Post-communist Societies. Warsaw: IFiS Publishers, pp. 256-267.

Listwan, Tadeusz. 1993. Zmiany w zakresie potrzeb kadry kierowniczej. In: S. Witkowski (ed.). Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu. T. 1, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, pp. 87-99.

Lopata, Helena Znaniecka, Mary Patrice Erdmans. 1994. Polish Americans. New Brunswick: Transaction Publishers.

Lucka, Daria.2004. Nation and Civil Society: An Attempt at Theoretical Considerations. Vienna: IWM Junior Visiting Fellows’ Conferences, Vol. 16: 1-11.

Łabędź, Krzysztof. 2003. Koncepcje polityczne w prasie NSZZ „Solidarność” w latach 1980-1981. Toruń: Europejskie Centrum Edukacyjne.

Mach, Bogdan W. 1998. Transformacja ustrojowa a mentalne dziedzictwo socjalizmu. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.

Malinowska, Ewa. 2001. Kobiety i feministki. „Kultura i Społeczeństwo”, 45 (2): 21-38.

Mariański, Janusz. 1990. W poszukiwaniu sensu życia. Lublin: KUL.

Mariański, Janusz. 2013. Kościół katolicki w Polsce w przestrzeni życia publicznego: Studium socjologiczne. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Marody, Mira. 1993. Why I Am Not a Feminist: Some Remarks on the Problem of Gender Identity in the United States and Poland. „Social Research”, 4: 853–864.

Matczak, Piotr, Grzegorz Abgarowicz. 2013. Country Study: Poland. ANVIL Project research paper.

Matejko, Aleksander. 1986. Comparative work system: ideologies and reality in Eastern Europe. New York: Praeger.

Matynia, Elzbieta. 2001. The lost treasure of Solidarity. „Social research”, 68 (4): 917-936.

Matynia, Elżbieta. 2016. Zaginiony skarb Solidarności. „Wolność i Solidarność”, 9: 187-200.

Mażewski, Lech. 1995. „Solidarność”: związek zawodowy, ruch społeczny czy partia polityczna?. In: L. Mażewski, W. Turek (eds.). „Solidarność” a wychodzenie Polski z komunizmu: Studia i artykuły z okazji XV rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”. Gdańsk: Instytut Konserwatywny im. E. Burke’a, pp. 205-217.

Męcfal, Sylwia. 2016. Forms of local media relations in local communities — case studies. „Central European Journal of Communication”, 9(1): 20-36.

Miszalska, Anita. 2002. Moralność a demokracja – uwagi o stylu moralnym współczesnego społeczeństwa polskiego. In: J. Mariański (ed.). Kondycja moralna społeczeństwa polskiego. Kraków: Wydawnictwo WAM, Polska Akademia Nauk Komitet Socjologii, s. 163-186.

Mokrosińska, Dorota. 2007. Political Obligation. Amsterdam: University of Amsterdam (PhD Dissertation).

Mokrosińska, Dorota. 2012. Rethinking Political Obligation: Moral Principles, Communal Ties, Citizenship. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Mokrzycki, Edmund. 1991. Odradzanie się więzi społecznych. In: Z. Sadowski (ed.). Społeczeństwa posttotalitarne: Kierunki przemian. Warszawa: Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim, pp. 113-115.

Mokrzycki, Edmund. 2000. Jaką mamy demokrację?. In: H. Domański, A. Ostrowska, A. Rychard (eds.). Jak żyją Polacy. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, pp. 19-31.

Mokrzycki, Edmund. 2001. Bilans niesentymentalny. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.

Morawski, Witold. 2010. Prometeusz spętany?. In: W. Morawski (ed.). Modernizacja Polski: Struktury, agencje, instytucje. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, pp. 90-123.

Motrenko, Jakub. 2017. Przełom antypozytywistyczny w polskiej socjologii. Studium teoretyczne kręgu myślowego
Stefana Nowaka. Warszawa: Uniwersytet Warszawski (PhD Dissertation).

Mrozowicki, Adam, Markieta Domecka. 2005. Habitus, Relfexivity and the Transformation of Self. Biographical Identities of Workers and Business People in Post-Socialist Poland. „The 37th World Congress of the International Institute of Sociology”, Stockholm, 05-09.07.2005.

Nalaskowski, Aleksander. 1992. Przyczyny zaniku aktywności twórczej ludzi z wyższym wykształceniem. „Acta Universitatis Wratislaviensis: Prace pedagogiczne”, 80: 65-78.

Nalaskowski, Łukasz. 2001. Why Communism Lacked „Information Flow”: A Theoretical Analysis. „Alternate Routes: A Journal of Critical Social Research”, 17: 30-42.

Nielsen, Finn Sivert. 2007. The Eye of the Whirlwind: Russian Identity and Soviet Nation-Building. Quests for Meaning in a Soviet Metropolis. Oslo, Tromso, Kopenhagen: Anthrobase.com.

Niziołek, Katarzyna. 2015. Sztuka społeczna: Koncepcje – dyskursy – praktyki. Białystok: Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku.

Nowaczyk, Olga. 2002. Transformacyjna dyktatura klas „garnuszkowych” a elity polityczne. In: Z. Zagórski (ed.). Socjologiczne aspekty transformacji i integracji europejskiej: Szkice i studia. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, pp. 83-90.

Nowak, Krzysztof. 1984. Kryzys legitymizacyjny systemu w perspektywie doświadczenia życia codziennego. In: S. Nowak (ed.). Społeczeństwo polskie czasu kryzysu: Przeobrażenia świadomości i warianty zachowań. Warszawa: Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, pp. 337-379.

Nowak, Krzysztof. 1988. Covert Repressiveness and the Stability of a Political System: Poland at the End of the Seventies. „Social Research”, 55 (1-2): 179-208.

Nowak, Marek, Michał Nowosielski. 2005. Od „próżni socjologicznej” do „społecznego bezruchu”. Uwarunkowania ewolucji społeczeństwa obywatelskiego w Polsce lat 80. i 90. XX wieku. In: K. Bondyra, M. S. Szczepański, P. Śliwa (eds.). Państwo, samorząd i społeczności lokalne: Piotr Buczkowski in memoriam. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, pp. 267-292.

Obloj, Krzysztof, Monika Kostera. 1994. Polish privatization program: action, symbolism and cultural barriers. „Organization & Environment”, 8 (1): 7-21.

Parutis, Violetta. 2013. Returning “Home”: East European Migrants’ Discourses of Return. „International Migration”, 1-19 (doi: 10.1111/imig.12037).

Pawlak, Mikołaj. 2013. Organizacyjna reakcja na nowe zjawisko: Szkoły i instytucje pomocowe wobec uchodźców w Polsce po 2004 r.. Warszawa: IPSiR UW.

Pawlak, Mikołaj. 2015. From Sociological Vacuum to Horror Vacui: How Stefan Nowak’s Thesis Is Used in Analyses of Polish Society. „Polish Sociological Review”, 1(189): 5-27.

Pawlak, Mikołaj. 2016. Jak przemieszcza się próżnia? Wędrówki tezy Stefana Nowaka między obszarami i kontekstami. „Stan Rzeczy”, 1(10): 316-335.

Pawlak, Mikołaj, Michał Kotnarowski. 2016. Siła słabych powiązań na rynku pracy w Polsce. „Studia Socjologiczne” 2(221): 187-215.

Pearce, Susan C. 2009. The Polish Solidarity Movement in Retrospect: In Search of a Mnemonic Mirror. „International Journal of Politics, Culture, and Society”, 22: 159–182.

Piróg, Tomasz. 2016. Dialog obywatelski w perspektywie socjologicznej: Mity i realia dobrego rządzenia. Kraków: Nomos.

Pluciński, Przemysław. 2006. Społeczeństwa obywatelskiego koncepcja liryczna. Przyczynek. In: M. Nowak, M. Nowosielski (eds.). Czy społeczny bezruch? O społeczeństwie obywatelskim i aktywności we współczesnej Polsce. Poznań: Instytut Zachodni, pp. 248-258.

Pluta, Jacek. 2002. Społeczno-kulturowe procesy definiowania postaw. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Rakowska-Harmstone, Teresa. 2006. Dynamics of Transition. In: T. Rakowska-Harmstone, P. Dutkiewicz (eds.). New Europe: The Impact of the First Decade, Vol. 1 Trends and Prospects. Warsaw: Institute of Political Studies Polish Academy of Sciences, Collegium Civitas Press, pp. 91-137.

Rojek, Paweł. 2009. Semiotyka Solidarności: Analiza dyskursów PZPR i NSZZ Solidarność w 1981 roku. Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos”.

Rychard, Andrzej. 1990. Zdrowie w perspektywie instytucji. In: A. Kopczyński, A. Siciński (eds.). Człowiek – środowisko – zdrowie. Wrocław, Warszawa, Kraków: ZN im. Ossolińskich, pp. 139-146.

Rychard, Andrzej. 1993. Reforms, Adaptation and Breakthrough. Warszawa: IFiS Publishers.

Rychard, Andrzej. 2004. Konsumenci, obywatele, populiści: czy rynek może pomóc demokracji?. In: H. Domański, A. Ostrowska, A. Rychard (eds.). Niepokoje polskie. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, pp. 171-189.

Rychard, Andrzej. 2010. System instytucjonalny komunizmu: Jak działał, zmieniał się i upadł. In: W. Morawski (ed.). Modernizacja Polski: Struktury, agencje, instytucje. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, pp. 435-460.

Rykiel, Zbigniew. 2009. Pomerania as historical region. „Region and Regionalism”, 1 (9): 49-58.

Rykiel, Zbigniew. 2017. Stereotypes and manipulation in the scientific and medial narrations about Poland’s electoral space. „European Scientific Journal” 13 (10): 342-357.

Rymsza, Marek. 2014. Jaka Polska samorządna? Jakie społeczeństwo obywatelskie?. „Trzeci sektor”, 1 (32): 5-16.

Rymsza, Marek. 2014. Polska samorządna jako urzeczywistnienie doświadczeń Ruchu Solidarności. Skarb Solidarności.

Rymsza, Marek. 2015. Solidarność po polsku – przez wielkie „S” i małe „s”. In: R. Krenz, S. Mocek, B. Skrzypczak (eds.). Efekt motyla: Scenariusze rozwoju sektora społecznościowego w Polsce. Warszawa: Collegium Civitas, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, pp. 39-54.

Sadowski, Andrzej. 1991. Narody wielkie i małe. Białorusini w Polsce. Kraków: Instytut Religioznawstwa Uniwersytet Jagielloński.

Sawicka, Maja. 2017. Emocje w płynnej nowoczesności: O kulturze emocjonalnej współczesnego społeczeństwa polskiego. Warszawa: Uniwersytet Warszawski (PhD Dissertation).

Schmied, Ewa. 2001. Sozialarbeit in Polen im Spannungsfeld der Systemtransformationsprozesse nach 1989. Mainz: der Johannes Gutenberg-Universität Mainz (PhD Dissertation).

Sekuła, Paulina. 2009. Kultura polityczna a konsolidacja demokracji. Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne – Oficyna Wydawnicza AFM.

Siemieńska, Renata. 1989. Women and Solidarity in Poland in the Early 1980s. In: Y. Cohen (ed.). Women and Counter Power. Montreal: Black Rose Books, pp. 33-45.

Skrzypiec, Ryszard. 2008. Od rewolucji uczestnictwa do…? Struktury pośredniczące w Polsce po 1989 roku. In: K. Czekaj, J. Sztumski, A. Wolski (eds.). Przestrzeń socjologii. Księga jubileuszowa z okazji 50-lecia pracy naukowej i dydaktycznej Profesora Zbigniewa A. Żechowskiego. Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. A. Korfantego, pp. 292-302.

Smoleń, Monika (ed.). 2011. Strategia rozwoju kapitału społecznego. Warszawa: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Sobiech, Robert. 1990. Społeczne mechanizmy identyfikacji i rozwiązywania problemów społecznych. In: J. Kwaśniewski, R. Sobiech, J. Zamecka (eds.). Zaradność społeczna: Z badań nad społecznymi inicjatywami w dziedzinie rozwiązywania problemów Polski lat osiemdziesiątych. Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź: Zakład narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, s. 191-204.

Sołtysiak, Teresa. 1993. Młodzież o podkulturach. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP.

Starosta, Paweł. 1995. Poza metropolią. Wiejskie i małomiasteczkowe zbiorowości lokalne a wzory porządku makrospołecznego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Stasińska, Agata. 2017. Intymność w związkach nieheteroseksualnych. Warszawa: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW.

Stopa, Mateusz. 2008. „My” lokalne – „my” regionalne. Granice społecznych światów mieszkańców województwa podkarpackiego. „Pogranicze. Studia Społeczne”, 14: 111-126.

Sułek, Antoni. 1985. Life Values of Two Generations: From a Study of the Generation Gap in Poland. „The Polish Sociological Bulletin”, 1-4 (69-72): 31-42.

Sułek, Antoni. 1998. Stefan Nowak and empirical sociology in Poland. „Polish Sociological Review”, 122 (2): 165-176.

Sułek, Antoni. 1999. Nowak Stefan. In: Encyklopedia Socjologii K-N. Warszawa: Oficyna Naukowa, pp. 346-349.

Sułek, Antoni. 2011. O nieprzewidywalności rewolucji. Dlaczego polska socjologia nie przewidziała “Solidarności”. In: A. Sułek. Obrazy z życia socjologii w Polsce. Warszawa: Oficyna Naukowa, pp. 243-265.

Sułkowski, Łukasz. 2012. Characteristics of Polish family SMEs. „Pedagogika Rodziny”, 2 (2): 153-175.

Sułkowski, Łukasz. 2016. Social Capital, Trust and Intercultural Interactions. In: M. Rozkwitalska, Ł. Sułkowski, S. Magala (eds.). Intercultural Interactions in the Multicultural Workplace: Traditional and Positive Organizational Scholarship. Cham: Springer International Publishing, pp. 155-171.

Sułkowski, Łukasz. 2016. Academic Culture from the Perspective of Polish Universities. „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, 17 (2):  7–21.

Szacki, Jerzy. 1997. Wstęp. Powrót idei społeczeństwa obywatelskiego. In: J. Szacki (ed.). Ani książę, ani kupiec: obywatel: Idea społeczeństwa obywatelskiego w myśli współczesnej. Kraków, Warszawa: Społecznych Instytut Wydawniczy Znak, Fundacja im. Stefana Batorego, pp. 5-62.

Szafraniec, Krystyna. 2002. Anomia okresu transformacji a orientacje normatywne młodzieży. Perspektywa międzygeneracyjna. In: J. Mariański (ed.). Kondycja moralna społeczeństwa polskiego. Kraków: Wydawnictwo WAM, Polska Akademia Nauk Komitet Socjologii, pp. 453-480.

Szczap, Agnieszka. 2006. Koncepcje społeczeństwa obywatelskiego w filozofii społecznej liberalizmu i komunitaryzmu. Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski (PhD Dissertation).

Szczegóła, Lech. 2003. Blokady społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. „Rocznik lubuski”, 29 (1): 11-26.

Szczegóła, Lech. 2013. Bierność obywateli: Apatia polityczna w teorii demokratycznej partycypacji. Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA.

Szczepska-Pustkowska, Maria. 2011. Od filozofii dzieciństwa do dziecięcej filozofii życia. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Sztompka, Piotr. 1991. The intangibles and imponderables of the transition to democracy. „Studies in Comparative Communism”, 3 (24): 295–311.

Sztompka, Piotr. 1999. Kulturowe imponderabilia szybkich zmian społecznych: zaufanie, lojalność, solidarność. In: P. Sztompka (ed.). Imponderabilia wielkiej zmiany: Mentalność, wartości i więzi społeczne czasów transformacji. Warszawa, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, pp. 265-282.

Szymczyk, Jan. 2005. Pomiędzy marzeniami a faktami: szkice socjologiczne. Lublin: Norbertinum.

Świątkiewicz, Wojciech. 1997. Tradycja i wybór. Socjologiczne studium religijności na Górnym Śląsku. Katowice, Wrocław: Komisja Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska PAN.

Theiss, Maria, Anna Kurowska. 2017. Niedokończona transformacja czy neoliberalna gospodarka – badając podział legitymizacyjny w Polsce. In: M. Theiss, A. Kurowska, J. Petelczyc, B. Lewenstein (eds.). Obywatel na zielonej wyspie: Polityka społeczna i obywatelstwo społeczne w Polsce w dobie europejskiego kryzysu ekonomicznego. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, pp. 191-222.

Theiss, Maria, Anna Kurowska. 2018. Unfinished Transformation or Neoliberal Economy? Exploring the Legitimisation Divide in Poland. In: M. Giugni, M. Grasso (eds.). Citizens and the Crisis: Experiences, Perceptions, and Responses to the Great Recession in Europe. Cham: Palgrave Macmillan, pp. 83-112.

Titkow, Anna. 1984. Sytuacje życiowe jako stresory: skutki ich działania i sposoby raczenia sobie z nimi. In: S. Nowak (ed.). Społeczeństwo polskie czasu kryzysu: Przeobrażenia świadomości i warianty zachowań. Warszawa: Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, pp. 73-115.

Tomc, Gregor. 1991. Razredi v socialistični družbi: Primer Slovenije w osemdesetih letih. „Družboslovne razprave”, 8 (12): 118-138.

Trutkowski, Cezary, Sławomir Mandes. 2005. Kapitał społeczny w małych miastach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Tuziak, Arkadiusz. 2002. Wielka Zmiana z perspektywy lokalnej: postawy wybranych kategorii mieszkańców Rzeszowa wobec transformacji systemowej. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Tworzecki, Hubert. 2008. A disaffected new democracy? Identities, institutions and civic engagement in post-communist Poland. „Communist and Post-Communist Studies”, 41: 47-62.

Tymczuk, Alexander. 2005. Public Duties and Private Obligations: Networking and Personalisation of Relations in Ukraine. Oslo: University of Oslo (manuscript of PhD dissertation).

Tyszka, Krzysztof. 2009. Homo Sovieticus Two Decades Later. „Polish Sociological Review”, 4 (168): 507-522.

Vetta, Theodora. 2009. ‚Democracy Building’ in Serbia: The NGO Effect. „Southeastern Europe”, 33 (1): 26-47.

Walicki, Andrzej. 1990. The three traditions in Polish Patriotism. In: S. Gomułka, A. Polonsky (eds.). Polish Paradoxes. London, New York: Routledge, pp. 21-39.

Waryniuk, Stanisław. 1990. Siły społeczne wychowania w osiedlach mieszkaniowych. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wasilewski, Jacek. 2006. Wprowadzenie. Elita polityczna średniego szczebla – problematyka badania. In: J.Wasilewski (ed.). Powiatowa elita polityczna: rekrutacja, struktura, działanie. Warszawa: ISP PAN, pp. 9–37.

Watson, Peggy. 1992. Gender relations, education and social change in Poland. „Gender and Education”, 4 (1-2): 127-147.

Wedel, Janine R. 1990. The ties that bind in Polish society. In: S. Gomułka, A. Polonsky (eds.). Polish Paradoxes. London, New York: Routledge, pp. 237-262.

Wedel, Janine R. 1992. Introduction. In: J. R. Wedel (ed.). The Unplanned Society. Poland During and After Communism. New York: Columbia University Press, pp. 1-20.

Wedel, Janine R. 1998. Collision and Collusion: The Strange Case of Western Aid to Eastern Europe 1989-1998. Houndmills: Macmillan.

Welch, Stephen. 1987. Issues in the Study of Political Culture – The Example of Communist Party States. „British Journal of Political Science”, 17 (4): 479-500.

Weryński, Piotr. 2007. O trzech typach partycypacji obywatelskiej. Wzory a rzeczywistość. In: A. Stelmach (ed.). Czy upadek demokracji: idee i wartości. Poznań: Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, pp. 55-68.

Weryński, Piotr. 2017. Resentyment grupowy jako czynnik warunkujący polską morfostazę strukturalno-kulturową. ” Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: Organizacja i Zarządzanie”, 112(1990): 405-416.

Wnuk-Lipiński, Edmund. 1982. Dimorphism of Values and Social Schizophrenia, A Tentative Description. “Sisyphus. Sociological Studies”, 3: 81-89.

Wnuk-Lipiński, Edmund. 1991. Osobliwości struktury monocentrycznego społeczeństwa masowego. In: J. Mucha, G. Skąpska, J. Szmatka, I. Uhl (eds.). Społeczeństwo polskie u progu przemian. Wrocław, Warszawa, Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, pp. 143-169.

Wnuk-Lipiński, Edmund. 1991. Rozpad połowiczny. Szkice z socjologii transformacji ustrojowej. Warszawa: ISP PAN.

Wnuk-Lipiński, Edmund. 1994. Kształtowanie się nowego ładu instytucjonalnego. In: M. Grabowska, K. Pankowski, E. Wnuk-Lipiński (eds.). Społeczne konsekwencje transformacji ustrojowej. Warszawa: ISP PAN, pp. 9-23.

Wnuk-Lipiński, Edmund. 1996. Demokratyczna rekonstrukcja. Z socjologii radykalnej zmiany społecznej. Warszawa: PWN.

Wnuk-Lipiński, Edmund. 2005. Socjologia życia publicznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe “Scholar”.

Wnuk-Lipiński, Edmund. 2006. Die Burgergesellschaft und die politische Kultur im neuen Polen. In: F. Merli, G. Wagner (eds.). Das neue Polen in Europa: Politik, Recht, Wirtschaft, Geselschaft. Innsbruck, Wien, Bozen: Studien Verlag, pp. 141-154.

Wincławska, Maria, Barbara Brodzińska-Mirowska. 2016. Niewykorzystane szanse? Polskie partie polityczne w działaniu. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Wylegała, Anna. 2016. Krajobraz po wojnie: Anatomia rozpadu świata społecznego na przykładzie Polski w okresie II Wojny Światowej. „Studia Socjologiczne”, 3(222): 133-163.

Zagała, Zbigniew. 2001. Strukturalny kapitał społeczny tyskiej zbiorowości lokalnej, czyli czy Tyszanie są społecznie aktywni. In: M. S. Szczepański, P. Rojek (eds.). Cnoty i instytucje obywatelskie w społeczności lokalnej. Tychy: Śląskie Wydawnictwa Naukowe, Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach, pp. 191-210.

Zagórski, Zdzisław. 1993. Społeczeństwo Polski Współczesnej. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.

Załęski, Paweł. 2010. Czy Solidarność była społeczeństwem obywatelskim? Jak został zapomniany neorepublikański projekt samorządnej rzeczypospolitej. „Kultura i Społeczeństwo”, 54 (4): 141-152.

Załęski, Paweł. 2012. Neoliberalizm i społeczeństwo obywatelskie. Toruń: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej.

Zaremba, Marcin. 2008. Trauma wielkiej wojny: Psychospołeczne konsekwencje Drugiej Wojny Światowej. „Kultura i Społeczeństwo”, 2(52): 3-42.

Zaremba, Marcin. 2015. The ‘War Syndrome’: World War II and Polish Society. In: S.-L. Hoffmann, S. Kott, P. Romijn, O. Wieviorka (eds.). Seeking Peace in the Wake of War: Europe, 1943-1947. Amsterdam: Amsterdam University Press, pp. 23-62.

Zarycki, Tomasz. 2002. Region jako kontekst zachowań politycznych. Warszawa: Wydawnictwo „Scholar”.

Ziemer, Klaus. 1987. Polens Weg in die Krise : eine politische Sociologie der „Ära Gierek”. Frankfurt am Main: Athenäum.

Ziółkowski, Marek, Krzysztof Zagórski, Jadwiga Koralewicz. 2001. Wybrane tendencje przemian świadomości społecznej. In: E. Wnuk-Lipiński, M. Ziółkowski (eds.). Pierwsza dekada niepodległości. Próba socjologicznej syntezy. Warszawa: ISP PAN, pp. 217-261.

Ziółkowski, Marek, Barbara Pawłowska, Rafał Drozdowski. 1994. Jednostka wobec władzy. Poznań: Wydawnictwo Nakom.

Ziółkowski, Marek. 2000. Przemiany interesów i wartości społeczeństwa polskiego: teorie, tendencje, interpretacje. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

Ziółkowski, Marek. 2005. Społeczeństwo obywatelskie, transformacja i tradycja we wspólnotach lokalnych. In: K. Bondyra, M. S. Szczepański, P. Śliwa (eds.). Państwo, samorząd i społeczności lokalne: Piotr Buczkowski in memoriam. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, pp. 29-48.

Zubrzycki, Geneviève. 2006. The crosses of Auschwitz: Nationalism and religion in post-communist Poland. Chicago: University of Chicago Press.

Zybała, Andrzej. 2015. Polityka publiczna w warunkach socjologicznej próżni. „Kultura i Społeczeństwo”, 59 (4): 43-64.

Zybała, Andrzej. 2015. The profile of public policy in Poland and its socio-cultural sources. In: R. Wiszniowski, K. Glinka (eds.). New public governance in the Visegrád Group (V4). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, pp. 167-186.

Zybała, Andrzej. 2017. Kulturowe bariery w procesie artykulacji interesów grupowych. „Prakseologia”, 159: 265-295.

Zybertowicz, Andrzej. 2009. Kontrola społeczna trzeciego stopnia. In: J. Kwaśniewski, J. Winczorek (eds.). Idee naukowe Adama Podgóreckiego. Warszawa: IPSiR UW, pp. 152-178.

Żuk, Piotr. 2001. Społeczeństwo w działaniu: ekolodzy, feministki, skłotersi: socjologiczna analiza nowych ruchów społecznych w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.