Mikołaj Pawlak

Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji

Seminarium licencjackie: Antropologia instytucji i organizacji

Opis:

Seminarium poświęcone jest zjawiskom i procesom zachodzącym w instytucjach publicznych, samorządowych, instytucjach pomocowych, organizacjach pozarządowych, urzędach a także w przedsiębiorstwach. Podejmowane zagadnienia to: realizacja celów przez organizacje, kultura organizacji, drugie życie instytucji, nieformalna strona organizacji formalnych, relacje personelu organizacji z klientami i podopiecznymi, mobbing, role płciowe w organizacjach, dyskryminacja w organizacjach (seksizm, ageizm, dyskryminacja rasowa i etniczna), narracje o organizacjach, instytucje zapisane w maszynach (znaczenie maszyn i komputerów w pracy współczesnych organizacji), władza w organizacjach, konflikt i współdziałanie w organizacjach, tożsamość organizacji, patologie struktur organizacyjnych oraz zmiana instytucjonalna.
Proponowane tematy prac licencjackich opierają się na badaniach przeprowadzonych w instytucjach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych, instytucjach zajmujących się profilaktyką i resocjalizacją, instytucjach samorządowych, instytucjach administracji publicznej, organach wymiaru sprawiedliwości itp.
W trakcie seminarium omawiane są techniki badań antropologii, etnografii i socjologii jakościowej przydatne w analizach funkcjonowania różnego rodzaju instytucji i organizacji: monografia, studium przypadku, obserwacja (w tym uczestnicząca), technika cienia (shadowing), wywiady jakościowe, analiza dokumentów organizacyjnych.
Studenci poznają warsztat pracy nad tekstem naukowym: tworzenie prawidłowej bibliografii, przypisów, konspektu tekstu.

Wypromowane licencjaty:

Marczuk, Natalia. 2019. Opinie funkcjonariuszy policji o zjawisku mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy: wpływ płci na relacje pracownicze.

Zagórski, Jerzy. 2016. Ośrodek pomocy społecznej jako system przekazywania informacji. Studium przypadku OPS w Otwocku (praca wyróżniona Listem Pochwalnym Dziekana WSNSiR UW).