Mikołaj Pawlak

Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji

Seminarium magisterskie: Koordynacja działania: Organizacje, sieci, instytucje

Przygotowanie do napisania pracy magisterskiej dotyczącej działania zbiorowego. Celem seminarium jest nauczenie studentów podstawowego warsztatu samodzielnej pracy naukowej: dobór i analiza literatury, projektowanie i realizacja badań, analiza i interpretacja danych, redakcja tekstu naukowego. Podczas seminarium podejmowana będzie tematyka różnorodnych form koordynacji ludzkiej działalności zarówno uznawanej za dewiacyjną (np. przestępczość zorganizowana, przestępczość białych kołnierzyków, sieci powiązań osób uzależnionych) jak i koordynacja oddziaływania kontroli społecznej (np. organizacyjne aspekty pomocy społecznej i wymiaru sprawiedliwości, kapitał społeczny). Badania studentów koncentrują się wokół takich mechanizmów koordynacji działania jak organizacje, sieci społeczne i instytucje.

W czasie seminarium wykorzystywany będzie dorobek socjologii, antropologii kulturowej, teorii organizacji, analizy sieci społecznych, nauk o politykach publicznych i nauk o zarządzaniu do badania tego, jak ludzie koordynują swoje działania, czyli jak robią coś wspólnie. Podejmowane tematy badawcze dotyczą koordynacji działania od poziomu mikro (np. monografie niedużych organizacji) do poziomu makro (np. mechanizmy tworzenia i wdrażania polityk publicznych i zaangażowania różnorodnych aktorów społecznych w ten proces).