Mikołaj Pawlak

Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji

Wytyczne dla reakcji

Forma: edytowalny załącznik
Długość: 350 słów
W reakcji powinny znaleźć się odpowiedzi na następujące pytania:
Jakie jest główne zagadnienie podjęte przez autora?
Jakie jest centralne twierdzenie, teza lub postulat autora?
Jakie założenia zostały przyjęte przez autora?
Jakimi danymi lub dowodami na poparcie swoich twierdzeń posługuje się autor?
Jakie są mocne i słabe strony argumentacji autora?
Jakie są możliwe kontrargumenty wobec twierdzeń autora?
Dlaczego zagadnienia i argumenty podjęte przez autora są interesujące lub ważne?
Reakcja powinna zawierać propozycję dwóch pytań do dyskusji na temat lektury.

English version