Mikołaj Pawlak

Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji

Przekładając integrację

Przekładając integrację. Analiza tworzenia polskiej polityki integracji imigrantów

W latach 2009-2012 trwały prace nad rządowym dokumentem strategicznym zatytułowanym „Polityka Migracyjna Polski – stan obecny i postulowane działania”. Zawiera on wytyczne dotyczące polityki integracji imigrantów w Polsce. Od 2012 rozpoczęte zostały również prace nad bardziej szczegółowym dokumentem strategicznym o roboczym tytule „Polityka Integracji Imigrantów”. Razem mają one służyć jako wytyczne dla działań wobec imigrantów zamieszkałych w Polsce oraz modyfikacji aktów prawnych wpływających na ich sytuację. Przy tworzeniu tych dokumentów widoczne są inspiracje doświadczeniami europejskimi – np. ważnym odniesieniem był dokument „Wspólne zasady podstawowe dotyczące polityki integracji” przyjęty przez Radę Unii Europejskiej. Także w procesie konsultacji dokumentów przedstawiciele trzeciego sektora, samorządów i środowisk naukowych przede wszystkim odnoszą się do doświadczeń innych krajów europejskich.

Z tego powodu proces tworzenia strategii można określić jako przekład (Czarniawska, Joerges 1996; Czarniawska 2010). Przekładu nie należy tutaj rozumieć w lingwistycznym sensie tego pojęcia, lecz jako przenoszenie z jednego kontekstu do innego idei, które zawsze w efekcie wykorzenienia z pierwszego kontekstu i zakorzenia w nowym zostają zmodyfikowane.

Źródła empiryczne analiz to dokumenty rządowe, stanowiska instytucji zgłaszających w procesie konsultacji uwagi do, wywiady z osobami zaangażowanymi w proces tworzenia dokumentów (zarówno urzędnikami jak i działaczami NGO biorącymi udział w konsultacjach) oraz obserwacje przeprowadzone w trakcie spotkań konsultacyjnych.

Zamierzam pokazać, jak inspiracja europejska zostaje przełożona do polskiego kontekstu z jednej strony przez działania administracji, która poszukuje w niej zarówno legitymacji (Weinar 2006; Pawlak 2011) oraz wzorów działania w nowych warunkach. Z drugiej strony przekład następuje poprzez działania przedstawicieli trzeciego sektora i badaczy podzielających normy dotyczące tego, jak powinna być kształtowana polityka wobec imigrantów (DiMaggio, Powell 2006).

Efektem naukowym będzie analiza procesu tworzenia polityki wobec zjawiska traktowanego jako nowe oraz rozwój aparatu pojęciowego wypracowanego w tzw. szkole skandynawskiego instytucjonalizmu badającej zjawiska przekładu form i praktyk organizacyjnych.

Efektem praktycznym będzie wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych oraz instytucji samorządowych do uczestnictwa w procesie konsultacji dokumentów rządowych.

Kierownik projektu: dr Mikołaj Pawlak

Jednostka realizująca: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW

Okres realizacji: 2013-2014

Finansowanie: Uniwersytet Warszawski ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na badania statutowe

Publikacje:

 

Wystąpienia na konferencjach:

 

English version