Mikołaj Pawlak

Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji

Pomiędzy i wewnątrz

UW_POMIĘDZY I WEWNĄTRZ_okładka_A4_27-11-2014Pomiędzy i wewnątrz: Instytucje, organizacje i ich działania

Redakcja: Mikołaj Pawlak, Łukasz Srokowski

Warszawa 2014: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW

Niniejszy tom jest zbiorem artykułów dotyczących różnych form organizacyjnego działania oraz instytucji społecznych działanie to regulujących. Bezpośrednią inspiracją dla jego powstania była trzykrotnie wznawiana praca W. Richarda Scotta Institutions and Organizations (2008). Jest to jednak tylko (i aż) inspiracja i nie ograniczamy się do jego rozumienia organizacji i instytucji, prezentując na przykład rozważania odrzucające konwencjonalną teorię organizacji i skupiające się na organizowaniu jako praktyce społecznej.
Tytuł tomu „Pomiędzy i wewnątrz” podkreśla sprzężenie zwrotne między zjawiskami zachodzącymi pomiędzy organizacjami (w polach organizacyjnych), a zjawiskami zachodzącymi – na tak rozumianym poziomie mikro – czyli wewnątrz organizacji. Są to dwa poziomy analizy i często badacze koncentrują się bardziej na jednym z nich, jednak naszym zdaniem zrozumienie rzeczywistości organizacyjnej bez ich wzajemnego i ciągłego odnoszenia nie jest możliwe. Podtytuł tomu brzmiący „Instytucje, organizacje i ich działania” podkreśla wspomnianą konieczność badania organizacji w odniesieniu do dwóch centralnych dla socjologii kategorii: instytucji społecznej i działania. W książce tej analizie poddane są działania aktorów indywidualnych wobec i w obrębie organizacji oraz działania aktorów organizacyjnych faktycznie będące zawsze działaniami jednostek w imieniu organizacji.

Spis treści

Mikołaj Pawlak, Łukasz Srokowski 7
Instytucje i organizacje: Przekraczanie paradygmatów w badaniach nad organizacjami

Witold Nowak 33
Postawy pracowników organizacji formalnych wobec zmiany organizacyjnej: refleksje teoretyczne

Piotr Pilch 49
Mobbing w różnych perspektywach teoretycznych i badawczych

Jolanta Arcimowicz 75
Kadry administracji publicznej – między Weberowską biurokracją a new public management?

Sławomir Łodziński 99
Od standardu międzynarodowego do „lokalnego przekładu”: Przykład instytucjonalizacji praw językowych osób należących do mniejszości narodowych w Polsce

Tomasz Piróg 135
Współpraca finansowa samorządów lokalnych z organizacjami pozarządowymi. Geneza i droga do instytucjonalizacji

Jagoda Mrzygłocka-Chojnacka 159
Rola i czynniki zaufania w działalności organizacji zorientowanych społecznie

Agnieszka Kaim 177
Typologia relacji między organizacjami pozarządowymi w Polsce: Wnioski z badań pilotażowych

Maria Pacuska 205
Zatrudnialność absolwentów jako kryterium oceny uczelni

Karolina J. Dudek 231
Wykorzystanie metod narracyjnych w badaniach nad organizowaniem

Barbara Czarniawska 249
Nie jest łatwo przerabiać instytucje ani je tworzyć…

Noty o autorach 265

Pełny tekst książki dostępny jest tutaj [PDF].