Mikołaj Pawlak

Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji

Co wypełnia próżnię socjologiczną?

Co wypełnia próżnię socjologiczną? Reinterpretacja tezy Stefana Nowaka z perspektywy sieciowej, na przykładzie zachowań na rynku pracy.

Badanie podejmuje sformułowany przez Stefana Nowaka problem próżni socjologicznej. Zastosowana została perspektywa zaproponowana przez Marka Granovettera w jego pracy o sile słabych powiązań. Celem badania jest analiza związku między relacjami społecznymi a identyfikacjami, a w szczególności udzielenie odpowiedzi na pytanie: dlaczego i w jaki sposób struktury społeczne o charakterze pośredniczącym inne niż grupy pierwotne i wspólnota narodowa, choć nie wytwarzają identyfikacji społecznych, wpływają na przebieg procesów społecznych?

W projekcie przyjęto perspektywę metodologicznego indywidualizmu, która pozwala w nowy sposób ująć problem próżni socjologicznej. Relacje społeczne analizowane są nie z perspektywy więzi (identyfikacji) jednostek z grupami, lecz poprzez powiązania między jednostkami, które formatowane są przez układy społeczne takie jak organizacje i pola organizacyjne. Analizie poddane są również konsekwencje tych relacji dla identyfikacji jednostek oraz dla procesów społecznych takich jak przepływ zasobów i informacji, czy mobilizacja społeczna. Dokonane jest to na przykładzie sieciowych zachowań na rynku pracy. W tym celu zastosowana jest technika wywiadu kwestionariuszowego przeprowadzonego na reprezentatywnej próbie pracowników.

Kierownik projektu: dr Mikołaj Pawlak

Główny wykonawca: dr Michał Kotnarowski

Jednostka realizująca: Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW

Okres realizacji: 2013-2017

FinansowanieNarodowe Centrum Nauki, decyzja numer DEC-2012/07/D/HS6/00977

Publikacje:

Pawlak, Mikołaj. 2018. Tying Micro and Macro: What Fills up the Sociological Vacuum?. Frankfurt: Peter Lang [forthcoming].

Pawlak, Mikołaj, Michał Kontarowski. 2018. The Invisible Hand of Social Capital: Evidence from the Polish Labor Market. In: A. Mica, R. Wiśniewski, K. Wyrzykowska, I. Zielińska (eds.). The Sociology of the Invisible Hand. Frankfurt: Peter Lang [forthcoming].

Pawlak, Mikołaj. 2016. Jak przemieszcza się próżnia? Wędrówki tezy Stefana Nowaka między obszarami i kontekstami. „Stan Rzeczy” 1(10): 316-335.

Pawlak, Mikołaj, Michał Kotnarowski. 2016. Siła słabych powiązań na rynku pracy w Polsce. „Studia Socjologiczne” 2(221): 187-215.

Pawlak, Mikołaj. 2015. From Sociological Vacuum to Horror Vacui: How Stefan Nowak’s Thesis Is Used in Analyses of Polish Society. „Polish Sociological Review” 1(189): 5-27.

Wystąpienia na konferencjach i seminariach:

Pawlak, Mikołaj, Michał Kotnarowski. 2017. Silne więzi na złe czasy? Jak lokalne warunki gospodarcze wpływają na pozyskiwanie zatrudnienia. „Ludzi w sieciach”: wstępne wyniki, teoria, metodologia. 31.03-01.04.2017.

Pawlak, Mikołaj. 2017. Social Fields as Spaces for Conflict or Co-operation? Social Evaluations Approach. 13th New Institutionalism Workshop. 19-20.03.2017.

Pawlak, Mikołaj, Michał Kotnarowski. 2016. Unsolicited Job Offers in Poland: How does the invisible hand of social capital work?ESA RN09 Economic sociology Midterm conference „Squaring the Circle: Integrating Theories and Empirical Analyses in Economic Sociology”, 22-24.09.2016.

Pawlak, Mikołaj. 2016. Próżnia socjologiczna: Fakt, mit czy obsesja?. XVI Zjazd Socjologiczny (grupa tematyczna: Wędrujące pojęcia). 14-17.09.2016.

Pawlak, Mikołaj, Michał Kotnarowski. 2016. The Invisible Hand of Social Capital. Evidence from the Polish Labor Market. The Invisible Hand in Law, Economy and Culture, 09-10.05.2016.

Pawlak, Mikołaj, Michał Kotnarowski. 2016. Hard Times – Strong Ties? How the Conditions of Local Economy Impact on Getting a Job. POLPAN Seminar, 08.03.2016.

Pawlak, Mikołaj, Michał Kotnarowski. 2015. Sieci społeczne a pozyskiwanie zatrudnienia w Polsce. Praca wyzwaniem współczesnej polityki społecznej, 18.11.2015.

Pawlak, Mikołaj, Michał Kotnarowski. 2015. Getting a job in Poland: The conditions and effects of informal acquisition of employmentSocial Boundaries of Work: The varieties of informal work in contemporary societies, 12-13.11.2015.

Pawlak, Mikołaj. 2015. Do czego służą sieci społeczne. Festiwal Nauki, 19-27.09.2015.

Pawlak, Mikołaj, Michał Kotnarowski. 2015. The Strength of Ties on the Polish Labor Market: How the Conditions of Local Economy Impacts on Getting a Job12th Conference of the European Sociological Association 2015, 25-28.08.2015.

Pawlak, Mikołaj, Michał Kotnarowski. 2015. The Strength of Weak Identifications?The Paradox of Paradox? Workshop on Contradictions, Ironies and Surprises in Law, Economy and Society, 11-12.05.2015.

Pawlak, Mikołaj. 2014. Sociological Vacuum as an Obstacle to the Development of Civil Society in Poland? An Analysis of the Rhetoric of Social SciencesThe “Next Step” in the Development of Civil Society in Central and Eastern Europe?, 04.12.2014.

Pawlak, Mikołaj. 2014. Czy Solidarność wypełniła „próżnię socjologiczną”?Seminarium Solidarność. Nowe podejścia do analizy ruchu społecznego, 01.12.2014.

Pawlak, Mikołaj. 2014. From Sociological Vacuum to Horror Vacui. The History of the Mezzo Level Question in Polish Sociology25 Years after Communism: East and West of Europe in Search for Solidarity. Mid-Term Conference of ESA RN 36, 16-18.10.2014.

Pawlak, Mikołaj. 2013. Sociological Vacuum. From a Peculiarity of Polish Society to a Comparative Analysis Framework. XV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny: Grupa tematyczna Varieties of Communism, 11-14.09.2013.

Pawlak, Mikołaj. 2013. Próżnia socjologiczna. Historia klątwy rzuconej na polską socjologię. Sympozjum Naukowe Katedry Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej oraz Sekcji Dewiacji i Kontroli Społecznej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, 05.04.2013 (video).

Wyniki badań:

Bibliografia publikacji odnoszących się do tezy Stefana Nowak o próżni socjologicznej

Krótka prezentacja kluczowych wyników badania nad pozyskiwaniem zatrudnienia (video)

English version